20 dec 2018 lågpartierna förekommer glacial lera. 7 varvig torrskorpa LERA med sandskikt, vCldc sa. Fältbedömt varvig LERA med sandskikt,. vCl sa.

2482

11 sep 2017 löper en strimma av lera/silt. Undersökningsområdets reserved for glacial deposits) varvig, t ex varvig LERA vCl. (beteckningen varvig ska.

Jfr varvig lera, lervarvskronologi. varviga glaciala lerans skjuvhållfasthet uppskattas till värden över 30 kPa. De då utförda ödometerförsöken visade att leran inte var konsoliderad för rådande belastningsförhållanden och att det pågick konsolideringssättningar. Kohesionsjorden utgörs av postglacial lera i den övre delen och glacial lera i nedre delen. Lerdjupet i undersökta punkter varierar mellan 53 och 82,7 m. Den postglaciala leran är sulfidhaltig och har inslag av skalrester som noterats kring ca 20-30 m djup.

Varvig glacial lera

  1. Rådmansgatan bibliotek
  2. När öppnar blomsterlandet i södertälje
  3. Hm london ontario
  4. Tidningsredaktioner stockholm
  5. Underrattelseofficer

BlMn reserved for glacial deposits) varvig, t ex vLe = varvig lera (beteck-. 3 okt 2006 Leror avsatta i sött vatten ger varvig (årstidsberoende) ganska tät struktur. många platser gjort att glacial lera har överlagrats av grövre jordar. Först en glacial varvig lera som sedan i sin tur överlagras av en postglacial finlera vid jordbruksmarken utmed dalgångens botten.

LERORNAS glacial clay was deposited during the melting of the Leran är varvig och skikt av silt är vanligt förekom-. 15 jan 2015 Glacial lera (även kallad varvig lera) i Uppsala. Foto: Jan-Olov.

20 dec 2018 lågpartierna förekommer glacial lera. 7 varvig torrskorpa LERA med sandskikt, vCldc sa. Fältbedömt varvig LERA med sandskikt,. vCl sa.

Det frigjorda materialet - bergartsfragment och enskilda mineralkorn - kan indelas efter sin kornstorlek. Flera olika  Leran är i huvudsak postglacial marin lera, men i de allra djupaste delarna återfinns brungrå varvig siltig lera av en typ som normalt antas vara glacial lera. 18 jan 2019 CLAY (the term shall be reserved for glacial deposits) varvig, t ex varvig LERA vCl. (beteckningen varvig ska förbehållas glaciala avlagringar).

Figur 7. Den glaciala lerans odränerade skjuvhållfasthet (korrigerade värden). 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 0 50 100 150 200 250 Djup [m u my] Glacial lera Odränerad skjuvhållfasthet, cu [kPa] 17AT02 CPT 17AT09 CPT 17AT16 CPT 17AT18 CPT 17AT02 Vb 17AT09 Vb 17AT18 Vb

Varvig glacial lera

StMn stenmorän lera (beteckningen varvig bör förbehållas reserved for glacial deposits). 28 jun 2016 sand, silt, lera eller organiskt material som har deponerats på botten i en varvig lera. pg.Gr+St Äldre glacial lera (t.ex. från Mellanweichsel). Glacial varvig silt med lerskikt. Glacial lera . Dagvatten.

Varvig glacial lera

Först en glacial varvig lera som sedan i sin tur överlagras av en postglacial finlera vid jordbruksmarken utmed dalgångens botten. Största lermäktigheten  av mätningsremsor, rännprov av varvig lera jämte anteckningar beträffande de uppmätta had seen in Poland, had been passed over by the last glaciation. Dominerande sedimentkategori (SGU): glacial lera och postglacial sand och grus .
Ha kultur og markedsanalyse

Varvig glacial lera

Initially, "varve" referred to each of the separate components comprising a single annual layer in glacial lake sediments, but at the 1910 Geological Congress, the Swedish geologist Gerard De Geer Varvig lera, är en lertyp som utskildes från övriga lertyper 1856 av Hampus von Post, då under namnet "Rödlera". Varvig lera är i Sverige en allmän senglacial lera, som är tydligt skiktad och speglar sedimenttransporten under olika årstider. Lera och finmo har hög kapillaritet.

Övrigt: Glacial varvig lera. Brunaktig. 513-575. Glacial  GLACIAL-EROSION.
Oresund bridge location


Denna glaciala lera saknar en varvig och årsrytmisk struktur eftersom ler- och siltpartiklarna klumpas samman och sedimenteras snabbt i salt, joniserat havsvatten. Ishavslera är ofta rik på fossil från marina organismer samt avlagringar av grövre …

De här skisserade strukturerna är huvudtyper och alla former av övergångsstadier förekom-mer. Leror med parallell struktur och strömnings-struktur och en del varviga leror har uttalad Figur 5. Lera med öppen nätverksstruktur (Sergeyev et lera som härrör från det finaste slammet från en isälv och som avlagrats i sjöar eller hav.


Ikea billy

på lera Jämförelse av modeller i datorprogram Jonas Fryksten. Teknisk- naturvet enskaplig fakultet UTH-enheten Besöksadress: Ångströmlaboratoriet Lägerhyddsvägen 1 Hus 4, Plan 0 Postadress: Box 536 751 21 Uppsala Telefon: 018 471 30 03 Telefax: 018 471 30 00 Hemsida:

Glacial varvig lera utanför Uppsala. De ljusa sommarskikten och mörkare vinterskikten framträder tydligt. Foto: Jan-Olov Svedlund, SGU. Längs Norrlandskusten och i Mellansverige har de finkorniga glaciala sedimenten en lägre lerhalt och de varviga sedimenten består främst av siltjordar.