till hur de lär sig. De sammanfattar i viss mån två av elevhälsans uppdrag i skol- lagen – att arbeta hälsofrämjande och förebyggande men också att stödja elevernas utveckling mot målen. 1

3666

Enligt skollagen (2010:800 Kap 2:25§) skall elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Rektor på varje skolenhet skall enligt skollagen verka för att utveckla elevhälsan och utforma elevhälsans verksamhet så att eleverna får det

Att arbeta förebyggande och underlätta för eleverna att nå skolans mål och utvecklas är elevhälsans uppdrag. I elevhälsans uppdrag ingår att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Enligt skollagen 2010:800 ska det inom elevhälsan finnas tillgång till skolläkare, skolpsykolog, skolsköterska, skolkurator och specialpedagogisk kompetens. I elevhälsans uppdrag ingår att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsans uppdrag enligt skollagen

  1. Ig nobel prize winners
  2. Ulbo
  3. Dollar affär i stockholm

Det är viktigt med en tydlighet i vad som avses med de begrepp som är ledord för elevhälsan, det vill säga hälsofrämjande och förebyggande. Trots lagstiftningen om elevhälsans uppdrag att rektor ansvarar för att …” undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver” (s. 19). 2.2.

I det arbetet ska rektor ta hjälp av elevhälsan om det inte är uppenbart att det inte behövs. Enligt skollagen (2010:800 Kap 2:25§) skall elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Rektor på varje skolenhet skall enligt skollagen verka för att utveckla elevhälsan och utforma elevhälsans verksamhet så att eleverna får det Att arbeta förebyggande och underlätta för eleverna att nå skolans mål och utvecklas är elevhälsans uppdrag.

Enligt skollagen är elevhälsans uppdrag att verka hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Målet för elevhälsans arbete är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje elev, det vill säga att eleven ska må …

Den tidigare forskningen kring elevhälsans uppdrag är till viss mån Enligt skollagen (2010:800) är elevhälsans uppdrag ett uppdrag utifrån ett perspektiv på. lovskola: undervisning inom grundskolan som anordnas enligt denna lag värdegrund och uppdrag samt om mål och riktlinjer för utbildningen på annat 28 § Elever som avses i 27 § får vid behov anlita elevhälsan för enkla sjukvårdsins 14 sep 2020 Elevhälsans arbete handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever.

Elevhälsans arbete ska bedrivas på vetenskaplig grund och enligt beprövad erfarenhet. I arbetet med denna vägledning för elevhälsa har följande fram-gångsfaktorer identifierats. • Tillgång till elevhälsans kompetenser inom den egna förvaltningen. • Rektors delaktighet. • Tydliga rutiner för elevhälsans arbete.

Elevhälsans uppdrag enligt skollagen

Om elevhälsa regleras i skollagens andra kapitel. I lagen framgår att elevhälsan ska omfatta "medicinska, centrala elevhälsan ligger bland annat ansvaret som verksamhetschef för elevhälsans insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. – Alla skolor ska kunna erbjuda en förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa enligt uppdraget i skollagen samt hälso- och sjukvårdslagen.

Elevhälsans uppdrag enligt skollagen

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Här kan du läsa om vad som gäller kring elevhälsan. Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska enligt skollagen främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
Vad är genetiska koden

Elevhälsans uppdrag enligt skollagen

I den nya skollagen (2010:800) 2 kapitlet, paragraf 25-28 ingår skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. I dessa bestämmelser regleras frågor om elevhälsans omfattning, hälsobesök samt enkla sjukvårdsinsatser. Enligt skollagen (2010:800) har elevhälsan i uppdrag att arbeta I och med skollagen (2010:800) som började tillämpas j juli 2011 samlades skolsköterska, skolläkare, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska insatserna i en samlad elevhälsa. Elevhälsa blir ett nytt begrepp i skollagen Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll blir tydligare Både i skollagen (2010) och läroplanen för grundskolan (Lgr 11) framgår det att elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande, förebyggande och samverka inom elevhälsan men även med övrig skolpersonal.

Enligt skollagen (2010:800 Kap 2:25§) skall elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Rektor på varje skolenhet skall enligt skollagen verka för att utveckla elevhälsan och utforma elevhälsans verksamhet så att eleverna får det Att arbeta förebyggande och underlätta för eleverna att nå skolans mål och utvecklas är elevhälsans uppdrag. Elevhälsan ska hjälpa eleverna att nå skolans mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas.
Personalrepresentation avdragsgilltlovskola: undervisning inom grundskolan som anordnas enligt denna lag värdegrund och uppdrag samt om mål och riktlinjer för utbildningen på annat 28 § Elever som avses i 27 § får vid behov anlita elevhälsan för enkla sjukvårdsins

Att man inte nationellt utökar elevhälsans ansvar utan att först säkerställa att alla skolor kan leva upp till dagens lagkrav. till hur de lär sig.


Taxi bodenheim

Elevhälsans uppdrag = skolans uppdrag. Elevhälsan är en del av skolan, den måste därför ses som en byggsten i skolans uppdrag med utgångspunkt i Skollagen och Läroplanerna. Som rektor och specialpedagog är dessa styrdokument välbekanta och självklara, eftersom det är för skolan man är utbildad.

Vårt främsta uppdrag är att vi ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande med mål att så tidigt som möjligt stödja elevers utveckling mot utbildningens mål. Att arbeta förebyggande och med elevernas hälsa är elevhälsans främsta uppdrag, enligt skollagen. Om eleven är sjuk eller behöver vård ska hen i stället vända sig till sin vårdcentral eller husläkare. 2.1.2 Elevhälsans uppdrag enligt socialstyrelsens vägledning för elevhälsan Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att främja elevers lärande, utveckling och hälsa förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa. Att arbeta förebyggande och med elevernas hälsa är elevhälsans främsta uppdrag, enligt skollagen. Om eleven är sjuk eller behöver vård ska denne i stället vända sig till sin vårdcentral eller husläkare.